086-3070109
10:00 - 20:00

ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ของ คลินิกทันตกรรมสยามสเตชั่น

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Research Fellowship ทางทันตกรรมจัดฟัน  NYU College of Dentistry, New York, USA

null

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

null

ทพญ.ทัศนพร แสนอิสระ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์สภา

null

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ทพญ.พิศภาภรณ์  หวังเพิ่มธรรม
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ฮ่องกง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.จุฬารัตน์ สุขุมธนากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล

null

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

null

ทพ.ณฐพงศ์ เหล่าพงศ์พุฒิ
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

null

ทพญ.กนกนารถ ไผ่ตง
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น